top of page
Sheet Music

TUTKIVA MUSIIKKIKASVATTAJA

”Sydämelle, kun se kysyy ja vaatii vastausta, on turha levitellä käsiään”
(Tabermann, 2008)

Opettajuus ja tutkijuus limittyvät työssäni toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Uteliaisuus ja elämän moninaisuuden ihmettely sekä koulutusjärjestelmämme sisällä vallitsevat marginalisoivat tekijät ovat tehneet minusta tutkivan musiikkikasvattajan.


Väitöskirjatutkimukseni (2020) käsitteli erityistä tukea tarvitsevien nuorten toimijuuden kehittymistä kehollisessa musiikillisessa toiminnassa. Erityisesti tarkastelin siinä Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan mahdollisuuksia tuoda esille, tunnistaa ja mahdollistaa usein marginaaliin jäävien oppilaiden toimijuuden näkyväksi tulemista ja kehittymistä. Aikaisempi työni erityiskoulun musiikinopettajana johdatti minut tutkimaan niitä keinoja, joilla erityisen tuen tarve tai riippuvuus toisesta voidaan nähdä toiminnan ehtona, eikä vain esteenä.


Tämän hetkinen tutkimusintressini keskittyy erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden musiikkikasvatukseen ja arviointiin sekä kehollisuuden teorioiden feministiseen tulkintaan. Koneen säätiön rahoittama kolmivuotinen tieteen ja taiteen dialogiin nojautuva tutkimushankkeemme “Hiljaisen kansan äänet, remontoidut kehot”. Viitottu muistitieto kuurojen lähihistoriasta - tieteen ja taiteen dialogia yli aistien alkaa syksyllä 2021. Hankkeessa kuurojen kokemushistoriaa lähestytään kehollisuuden näkökulmasta. Hankkeemme kiinnittyy kriittisyyttä painottaviin tutkimusvirtauksiin kyseenalaistaen ja purkaen ihmiskeholle asetettuja normatiivisia odotuksia ja alistavia käytänteitä. Hanke kääntää ajatuksen kuuroudesta esteenä päälaelleen ja pohtii, mitä kuurot voivat ”opettaa” kuuleville yhteisestä maailmastamme. Katsomme tietoisesti toisin, lähestymme kuuroutta vahvuutena ja uutena näkökulmana tarkastella ääntä, musiikkia sekä musiikkikasvatusta ja sen käytäntöjä laajemmin.

Lisäksi aikaisempi työni projektitutkijana OKM:n rahoittamassa Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kytkee minut edelleen opettajankoulutuksen tutkimukseen ja kehittämiseen. Tutkimustyöni ohella toimin musiikkikasvatuksen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa sekä asiantuntijana KAARO-verkostossa. Luottamustehtävät ovat johdattaneet minut Limingan taidekoulun, Koulujen Musiikinopettajat ry:n sekä Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran hallituksiin.

bottom of page